Articles

From our latest feed

Articles List

เข้าใจความต้องการของตัวเองแล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับการหางาน

24 Jan 2019

|

Keenprofile

เข้าใจความต้องการของตัวเองแล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับการหางาน

ทำไมถึงต้องเข้าใจความต้องการของตัวเอง ในเมื่อคนส่วนใหญ่ หางานหรือเปลี่ยนงานก็มีอยู่ไม่กี่ปัจจัย ไม่ใช่เรื่องคน เนื้องาน ก็เงิน ในความเป็นจริงแล้ว จะทำงานให้มีความสุข ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของทั้ง 3 เรื่องเข้าด้วยกัน คุณต้องมีความสุขที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้น เพื่อนรวมงานต้องโอเค งานต้องถูกจริตกับความถนัดและความสามารถของคุณ และที่สำคัญได้ก็ต้องคุ้มเสีย นั่นหมายถึง เงินก็ต้องตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ณ ขณะนั้นด้วย เพราะฉะนั้น คุณต้องทำความเข้าใจตัวของคุณเองเสียก่อน

keenprofile