KEEN Employer Branding

KEEN Employer Branding

KEEN Employer Branding จะช่วยสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้แก่องค์กร ทำให้ผู้คนทั่วไปมองว่าองค์กรน่าอยู่ และทำให้บุคคลภายในเกิดความรักความผูกพันธ์ต่อองค์กร ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการคัดคนเข้าทำงานและลดจำนวนการลาออกได้เป็นอย่างดี

Framework

โปรแกรมนี้มีการออกแบบที่เรียกว่า KEEN Pyramid ประกอบไปด้วย Research EVP (Employer Value Proposition) เสน่ห์ขององค์กรที่เราจะสื่อออกไป KEEN Mission identity สิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมา,KEEN Charactor identity ภาพลักษณ์ที่คนภายนอกมองเข้ามา และ KEEN Workplace identity สังคมการทำงานหลังจากนั้นทำการศึกษาเป้าหมายภายในและเทรนด์ตลาด เพื่อนำมาวางกลยุทธ์และ Core Message แล้วจึงนำไปทำ Recruitment Marketing ต่าง ๆ ต่อไป

Why KEEN Profile?

KEEN Employer Branding มีขั้นตอนในการทำ KEEN Employer Branding ที่ละเอียดและครอบคลุมจากการทำวิจัยทั้งตัวองค์กรและตลาดแรงงานก่อนที่จะเริ่มสร้าง KEEN Pyramid ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญก่อนที่จะนำไปวางแผนกลยุทธ์และปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

From our latest feed

Success Cases List

Step One

What is clients' business direction?

Step One

What are my product to sell?

Step Two

Talk with clients to translate business direction into HR Strategy

Step Two

Talk with clients to find chance to sell my product?

Step Three

Explore solutions from both inside & outside my products.

Step Three

Recommend client to buy my product rather than other products.

Step Four

Design solution from the overall pool of tech & HR Solution market.

Step Four

Design solution based on just my products

KEEN PROFILE's Way

(Expertise: Tech, Business, and HR Strategy)

Traditional Consulting Way

(Expertise: Hr Strategy)

Our Innovative Tools

Based on more than 10 years of our experiences in Consulting, HROD/HRD management, and our researches, we found a lot of gaps in tools and methodologies in HR Consulting industry. So, we created our Innovative Tools and Frameworks to close the gaps and enhance consultation to another level.

keenprofile