KEEN HACKATHON

KEEN Hackathon

KEENHackathon เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นสะดวกต่อองค์กรที่ต้องการหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็ว โดยสามารถจัดเป็นทั้งในรูปแบบ Internal Hackathon ที่จะสามารถฝึกให้พนักงานรู้จักคิด ทำให้ค้นพบ Talents ของพนักงาน และเป็นการ change management วัฒนธรรมองค์กรภายในให้พนักงานกล้าที่จะคิดและเสนอไอเดียใหม่ๆ และ External Hackathon ที่ทำให้องค์กรสามารถหา Potential Candidates ได้จากการให้คนนอกเข้าร่วม นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้จะทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความ innovative และทันสมัย

Framework

เริ่มจากการเทรนด์จากโปรแกรม KEEN O2O Training แล้วจึงนำมาจัดการแข่งขันในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการขององค์กรนั้น ๆ

Why KEEN Profile?

KEEN Hackathon ออกแบบ Internal Hackathon ให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของ Employee Development Plan ได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่สมเหตุสมผล และออกแบบ External Hackathon ให้มีความสอดคล้องในการสร้างภาพลักษณืของ Employer Branding ให้กับองค์กรเป็นอย่างดี

From our latest feed

Success Cases List

Step One

What is clients' business direction?

Step One

What are my product to sell?

Step Two

Talk with clients to translate business direction into HR Strategy

Step Two

Talk with clients to find chance to sell my product?

Step Three

Explore solutions from both inside & outside my products.

Step Three

Recommend client to buy my product rather than other products.

Step Four

Design solution from the overall pool of tech & HR Solution market.

Step Four

Design solution based on just my products

KEEN PROFILE's Way

(Expertise: Tech, Business, and HR Strategy)

Traditional Consulting Way

(Expertise: Hr Strategy)

Our Innovative Tools

Based on more than 10 years of our experiences in Consulting, HROD/HRD management, and our researches, we found a lot of gaps in tools and methodologies in HR Consulting industry. So, we created our Innovative Tools and Frameworks to close the gaps and enhance consultation to another level.

keenprofile