KEEN O2O Training

KEEN O2O Training

KEEN O2O Training เป็นโปรแกรมที่ถ่ายทอดทักษะและมุมมองให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาปรับตัวในการทำงานให้เข้ากับยุคปัจจุบันโดยการ Training จะทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถเปิดดู ที่ไหน เมื่อไหร่ เท่าไหร่ก็ได้ และผ่านช่องทางออฟไลน์เวิร์คช็อปที่เป้นการฝึกในเรื่องนั้นๆเชิงลึกต่อยอดจากออนไลน์เทรนนิ่ง

Framework

KEEN O2O Training จะเป็นการเทรนด์ทักษะหลากหลายผ่านระบบ Hybrid คือ เริ่มทำการเทรนด์ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หลังจากนั้นจะมีการจัด Workshop ทางออฟไลน์ เนื่องจากการวิจัยพบว่าการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่มีประสิทธิภาพเท่าการเรียนทางออฟไลน์ควบคู่ด้วย และเมื่อเทรนด์จบแล้วสามารถจัด Hackathon เพื่อทดสอบความรู้ และกระตุ้นพนักงานให้เกิดแรงผลักดันในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Why KEEN Profile?

KEEN O2O Training ได้ออกแบบโปรแกรมที่ทดลองแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการเทรนด์พนักงาน เป็นระบบ Hybrid ที่มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อองค์กรในการจัดการ มี Consulting Team เข้าไปช่วยวาง Roadmap ตามเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ นอกจากนั้นยังสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการ Workshop ออฟไลน์และฝึกฝนในการนำทักษะหรือความรู้นั้นๆไปใช้

From our latest feed

Success Cases List

Step One

What is clients' business direction?

Step One

What are my product to sell?

Step Two

Talk with clients to translate business direction into HR Strategy

Step Two

Talk with clients to find chance to sell my product?

Step Three

Explore solutions from both inside & outside my products.

Step Three

Recommend client to buy my product rather than other products.

Step Four

Design solution from the overall pool of tech & HR Solution market.

Step Four

Design solution based on just my products

KEEN PROFILE's Way

(Expertise: Tech, Business, and HR Strategy)

Traditional Consulting Way

(Expertise: Hr Strategy)

Our Innovative Tools

Based on more than 10 years of our experiences in Consulting, HROD/HRD management, and our researches, we found a lot of gaps in tools and methodologies in HR Consulting industry. So, we created our Innovative Tools and Frameworks to close the gaps and enhance consultation to another level.

keenprofile