KEEN PMS Development

KEEN PMS Development

KEEN PMS เทคโนโลยีที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการระบบประเมินผลงาน (KPIs/OKRs) ตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด Position จนถึงผลลัพธ์และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในมิติต่างๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

Framework

KEEN PMS สามารถสร้าง Balanced Scorecard ที่ประกอบไปด้วยองค์กรประกอบหลากหลายปัจจัยที่เข้ากับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ ไม่ว่าจะเป็น KPIs/OKRs ใน Level ต่าง ๆ, Competency ประเภทต่าง ๆ, Culture และ Core Value รวมถึง Action Learning ซึ่งระบบมีความสามารถในการปรับ Formular วิธีในการประเมินผล รวมถึงการ Weight เพื่อออกผลลัพธ์ในตอนท้าย

Why KEEN Profile?

KEEN PMS เป็น Data Analytic Tool ที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถระบุปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกที่ถูกเวลามากที่สุด ด้วยระบบที่สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องจากการแยกประเภทและ Monitor ตัวชี้วัดประเภทต่าง ๆ เช่น JDs KPIs/OKRs, Strategic KPIs/OKRs, Core Value, etc. ที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและเล็งเห็นเป้าหมายในทิศทางเดียวกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่ออนาคตในระยะยาวของบริษัทอย่างแน่นอน

From our latest feed

Success Cases List

Step One

What is clients' business direction?

Step One

What are my product to sell?

Step Two

Talk with clients to translate business direction into HR Strategy

Step Two

Talk with clients to find chance to sell my product?

Step Three

Explore solutions from both inside & outside my products.

Step Three

Recommend client to buy my product rather than other products.

Step Four

Design solution from the overall pool of tech & HR Solution market.

Step Four

Design solution based on just my products

KEEN PROFILE's Way

(Expertise: Tech, Business, and HR Strategy)

Traditional Consulting Way

(Expertise: Hr Strategy)

Our Innovative Tools

Based on more than 10 years of our experiences in Consulting, HROD/HRD management, and our researches, we found a lot of gaps in tools and methodologies in HR Consulting industry. So, we created our Innovative Tools and Frameworks to close the gaps and enhance consultation to another level.

keenprofile