Keen Voice of Employees

KEEN Employee Engagement Model

KEEN Voice of Employees จะช่วยให้บริษัทสามารถลดปัญหาภายในองค์กร ลดจำนวนการลาออกของพนักงาน อีกทั้งยังช่วยพัฒนากระบวนการทำงาน สิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะที่พนักงานพบเจอในการทำงาน อย่างไม่เปิดเผยตัวตนผู้ตอบแบบสอบถามทำให้ได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แล้วนำมาประมวลผลผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการนำไปวางแผนและเป็นเครื่องมือช่วยประกอบการตัดสินใจในอนาคต

Framework

KEEN Employee Engagement Model มีข้อคำถามจำแนกตาม Factors ต่าง ๆ ให้ลูกค้าสามารถเลือกหยิบมาใช้ โดยแบ่งองค์ประกอบเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. KEEN EE ข้อคำถาม 1 ข้อที่สามารถใช้ในการวัดค่า engage ของพนักงานที่มีต่อบริษัทในภาพรวม ซึ่งผ่านการวิจัยมาอย่างยาวนาน อีกทั้งถูกนำมาใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. Emotion Factor 4 ด้าน เพื่อรับรู้สภาวะทางอารมณ์ในมุมมองต่าง ๆ ของพนักงาน ณ ตอนนั้น ได้แก่

  • Security ที่พูดถึงความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน
  • Productivity ปัจจัยที่บ่งบอกประสิทธิภาพของการทำงาน
  • Value คุณค่าของตัวเราในการทำงาน ณ บริษัทแห่งนี้
  • Growth พัฒนาการที่เติบโตมากยิ่งขึ้นในการทำงาน

3. Action Level 5 Steps ที่พนักงานต้องพบเจอทุกวันในการทำงาน ได้แก่

  • Leadership & Direction
  • Process & System
  • Communication & Collaboration
  • Job Responsibilities
  • Environment & Materials

เพื่อวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างทั่วถึงและสามารถวางแผนแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจากการผสมผสานกันระหว่าง Emotion factor & Action level ออกมาในรูปแบบของ Metrix จะทำการวิเคราะห์คลอบคลุมในทุกปัจจัย ยิ่งไปกว่านั้นระบบมีความสามารถในการทำ Quick analysis & Root cause analysis ที่จะทำการวิเคราะห์เชิงลึก โดยหากหมวดหมู่ใดแสดงผลลัพธ์เป็นสีเขียวแปลว่าโอเคดี ในทางกลับกันหากหมวดใดแสดงผลเป็นสีแดงแปลว่ามีปัญหา ทั้งนี้จึงเป็นระบบที่วิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่ายและทำให้มองเห็นว่าจะวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างไรในอนาคต

Why KEEN Profile?

ชุดคำถามของ KEEN Profile มาจากการวิจัยที่รับรองได้ว่าครอบคลุมทุกด้านของการทำงานในจำนวนคำถามที่พอดีใช้เวลาไม่นานในการตอบ สามารถเพิ่มลดได้ตามสมควรจาก Questionaire Bank จากนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและวิเคราะห์อย่างรวดเร็วบนระบบออนไลน์ที่สามารถตั้งค่าผู้เข้าถึงในแต่ละส่วนได้ เช่น อนุญาตผู้จัดการให้เข้าถึงเฉพาะทีมตนเอง อีกทั้งยังแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงรูปแบบต่าง ๆ ของผลลัพธ์ นอกจากนี้สามารถให้ระบบทำการแนะนำ Root Cause Guideline ที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาในด้านนั้น ๆ เชิงลึกต่อไปได้ทันที

ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งาน เพราะ KEEN Profile มี Premium After-Sale Service ไม่ว่าจะเป็น Workshop สอนการใช้งานระบบฟรี, Online Service ที่ตอบทุกข้อสงสัย, Consulting Service ช่วยให้คำแนะนำและคิดแผนผลลัพธ์ที่ได้ และ Change Agent ที่จะมีส่วนเข้าไปช่วยบริหารจัดการให้แผนที่วางไว้พัฒนาจนบรรลุไปสู่ความสำเร็จ

From our latest feed

Success Cases List

Step One

What is clients' business direction?

Step One

What are my product to sell?

Step Two

Talk with clients to translate business direction into HR Strategy

Step Two

Talk with clients to find chance to sell my product?

Step Three

Explore solutions from both inside & outside my products.

Step Three

Recommend client to buy my product rather than other products.

Step Four

Design solution from the overall pool of tech & HR Solution market.

Step Four

Design solution based on just my products

KEEN PROFILE's Way

(Expertise: Tech, Business, and HR Strategy)

Traditional Consulting Way

(Expertise: Hr Strategy)

Our Innovative Tools

Based on more than 10 years of our experiences in Consulting, HROD/HRD management, and our researches, we found a lot of gaps in tools and methodologies in HR Consulting industry. So, we created our Innovative Tools and Frameworks to close the gaps and enhance consultation to another level.

keenprofile