keenprofile

Employee Engagement Workshop for Thai Reinsurance

การสร้าง “Employee Engagement” ที่มีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวขึ้น เป็นการช่วยให้กลุ่มผู้นำในองค์กรได้เห็นถึงมุมมองของพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในหนึ่งปีที่จะเกิดขึ้นและในอนาคต

Employee Engagement Workshop for Thai Reinsurance

Keen Profile ร่วมกับกลุ่มบริษัท Thai Reinsurance ในการสร้าง “Employee Engagement” ที่มีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวขึ้น เป็นการช่วยให้กลุ่มผู้นำในองค์กรได้เห็นถึงมุมมองของพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในหนึ่งปีที่จะเกิดขึ้นและในอนาคต

เราเริ่มต้นโดยการออกแบบคำถามสำหรับพนักงานให้เหมาะกับองค์กรเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัท และการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยใช้กรอบคำถามจาก Keen Profile ซึ่งทุกคำถามได้ถูกศึกษา และออกแบบให้ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนความผูกพันของพนักงานและการระบุปัญหาที่ลงลึกไปถึงระดับเหตุผลและอารมณ์ “Keen Employee Engagement” (Keen EE)

จากกิจกรรม “Employee Engagement Work Shop” ในวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถอ่านผลและทำความเข้าใจจากสถานการณ์ความผูกพันของพนักงานภายใต้การดูแลของแต่ละหน่วยงานจนสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อนำมาพัฒนาความผูกพันให้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ยังสามารถระบุสาเหตุของปัญหาและสามารถมองหาแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการทำงานและการร่วมมือที่นำไปสู่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

keenprofile