keenprofile

Keen Profile ร่วมมือกับ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการจัดทำ Career Development Workshop 2022

Keen Profile ได้นำเทคโนโลยี แบบประเมินทางจิตวิทยา “Keen Career Finder” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่แตกต่างจากการประเมินทางจิตวิทยาอื่นๆ โดยจะให้ผลการประเมินด้าน Working Genius อัจฉริยภาพในการทำงาน, Working Traits ประเภทของงานที่เหมาะสมกับบุคคล และ Working Philosophy ปรัชญาการทำงาน

Keen Profile ร่วมมือกับ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการจัดทำ Career Development Workshop 2022

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ได้จัดทำ Career Development Workshop 2022 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อที่จะค้นหาตัวตนด้านอัจฉริยภาพในการทำงาน ประเภทของงาน และอุตสาหกรรมที่เหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานหลังจบการศึกษา หรือการศึกษาต่อในอนาคต

Keen Profile ได้นำเทคโนโลยีแบบประเมินทางจิตวิทยา “Keen Career Finder” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่แตกต่างจากการประเมินทางจิตวิทยาอื่นๆ โดยจะให้ผลการประเมินด้าน Working Genius อัจฉริยภาพในการทำงาน, Working Traits ประเภทของงานที่เหมาะสมกับบุคคล และ Working Philosophy ปรัชญาการทำงาน

ผลที่ออกมา นักศึกษาสามารถทราบถึงอัจฉริยะ และสิ่งที่ต้องให้ความระมัดระวังในการทำงานของตนเอง งานที่เหมาะสม และวัฒนธรรมองค์กรที่จะสามารถโดดเด่นได้ในสายอาชีพ และองค์กรนั้นๆ เมื่อเข้าสู่การทำงาน

keenprofile