keenprofile

KEEN PROFILE และ ไปรษณีย์ไทย ผนึกกำลังพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ด้วยกิจกรรมอบรม ‘Train The Trainer’

การอบรม “Train The Trainer” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างวิทยากรภายในองค์กรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่พนักงานคนอื่น ๆ ได้

KEEN PROFILE และ ไปรษณีย์ไทย ผนึกกำลังพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ด้วยกิจกรรมอบรม ‘Train The Trainer’

บริษัท KEEN PROFILE ผู้นำด้านที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดกิจกรรมการอบรม “Train The Trainer” ขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 รุ่น ณ สำนักงานใหญ่ไปรษณีย์ไทย กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และเสริมสร้างทักษะการสื่อสารของบุคลากร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรม “Train The Trainer” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างวิทยากรภายในองค์กรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่พนักงานคนอื่น ๆ ได้ กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและการจูงใจทีมงาน ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

KEEN PROFILE และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาวะผู้นำและการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรไปรษณีย์ไทย และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร

ทั้ง KEEN PROFILE และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต การจัดอบรม “Train The Trainer” ในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

keenprofile