keenprofile

Krung Thai Bank (KTB) – Metaverse Workshop for Employee Engagement

ได้จัดทำ Metaverse Workshop for Employee Engagement ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากกว่า 100 คน ผ่านทาง Gather Town ถือเป็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่ Digital Transformation เสริมสร้างทักษะดิจิทัล (Digital Skill) สนับสนุนให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ

Krung Thai Bank (KTB) – Metaverse Workshop for Employee Engagement

จากกิจกรรม “Metaverse Workshop for Employee Engagement” ในวันที่ 27 กรกฎาคม และวันที่ 3 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 รุ่น ที่ผ่านมา คีนโปรไฟล์ ได้จัดทำ Design thinking workshop ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากกว่า 100 คน ผ่านทาง Gather Town โดยนำผลของ Employee Engagement มาวิเคราะห์สาเหตุ พิจารณาปัญหาในแต่ละประเด็น และนำมาสร้างเป็นแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานที่มากขึ้น และย่อมเกิดผลลัพธ์คือความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความสำเร็จในองค์กรอย่างยืน 

เวิร์คช็อปครั้งนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่ Digital Transformation เสริมสร้างทักษะดิจิทัล (Digital Skill) สนับสนุนให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง Gather Town หรือ Figma ในการดําเนินงานและสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้กับการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

Consultant Team
Metaverse Workshop
Metaverse Workshop
Metaverse Workshop
Metaverse Workshop
keenprofile